Prohibition Era Highball

2 oz. GEORGE REMUS® Bourbon
2 – 4 oz. Club Soda

Pour over ice.

Whiskey Bourbon George Remus Prohibition Era Highball